danh sách bạn đọc ủng hộ

Cập nhập tin tức danh sách bạn đọc ủng hộ

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2022

Trong 10 giữa tháng 5/2022, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 576,170,686 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2018

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 146.039.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 4/2018

Trong 10 ngày đầu tháng 4/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 491.938.300 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 3/2018

Trong 10 ngày cuối tháng 3/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 145.551.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 8 ngày cuối tháng 2/2018

Trong 8 ngày cuối tháng 2/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 156.270.230 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 63.455.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 2/2018

Trong 10 ngày đầu tháng 2/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 283.435.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 9/2017

Trong 10 ngày đầu tháng 9/2017, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 114.485.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 07/2016

Trong 10 ngày cuối tháng 07/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 104.544.492 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.