{keywords}
 

Đây là một câu đố mẹo.

Đổi bài toán sang số La Mã ta có:

XXIX - I = XXX

XXX = 30

Khánh Hòa

Dùng trí thông minh của bạn để “biến” phép tính sau thành đúng

Dùng trí thông minh của bạn để “biến” phép tính sau thành đúng

 Hãy dùng sự thông minh của bạn để giải thích phép tính.