ĐĐK

Cập nhập tin tức ĐĐK

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng đất nước hùng cường

Từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến và trong các cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc.

80 năm Mặt trận Việt Minh (1941 – 2021)

Quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh là chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, có ý nghĩa quan trọng vào sự phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Các tôn giáo tại Việt Nam: Gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo

Mỗi tôn giáo có giáo lý, giáo luật riêng nhưng đều chung đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo.