Ban chỉ đạo về di sản văn hoá Mo Mường Hoà Bình vừa tổ chức Hội nghị bàn về việc đưa di sản văn hoá phi vật thể Mo Mường vào danh sách các di sản để xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. 

Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường đang đứng trước nguy cơ bị mai một bởi sự du nhập đáng kể của văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa đang rất mạnh mẽ. Bảo tồn và phát huy tốt di sản văn hóa phi vật thể có nghĩa là giữ được những nền tảng văn hóa căn bản của dân tộc, làm cho người dân cảm nhận rõ rệt nền văn hóa, văn minh của dân tộc, khơi gợi sự tự hào, tự tôn dân tộc. Tránh cho di sản văn hóa bị biến thái, lệch lạc, có hại cho văn hóa và phát triển. Từ đó chúng ta sẽ xây dựng chiến lược bảo tồn giá trị văn hóa, di sản văn hóa của cha ông để lại.

{keywords}
Mo Mường đang đứng trước nguy cơ bị mai một

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra kế hoạch và giải pháp cụ thể để xây dựng hồ sơ trình UNESCO đưa di sản Mo Mường vào danh mục di sản thế giới trong thời gian sớm nhất. Đồng thời xem xét, phân công nhiệm vụ lập hội đồng khoa học thực hiện đề án nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

Cùng với đó, cần phải triển khai nhanh việc xây dựng bộ gõ chữ Mường và biên tập sách Mo Mường theo bộ chữ mới trình các cấp thẩm định.

Mo Mường là sự kết tinh những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, ứng xử văn hóa, triết lý nhân sinh, thể hiện thiết tha tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu quê hương xứ sở, thể hiện khí phách, cốt cách của con người và vùng đất miền núi bản mường ở Hòa Bình. Mo Mường chính là tính cách, là tâm hồn và đạo nghĩa của dân Mường. Từ quá khứ đến hiện tại, các thế hệ dân Mường đã lưu giữ, truyền miệng và phát huy một cách bền vững những giá trị của Mo Mường, tạo nên sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của di sản phi vật thể vô cùng quý giá này.

Nội dung này chủ yếu thể hiện trong phần mo kể chuyện như: Chuyện Đẻ đất, đẻ trứng Điếng; Chia năm tháng, đẻ pèl, nước lụt nước cạn: Đây là 2 chương đầu tiên của phần mo sử thi. Hai chương này phản ánh nhận thức của con người về sự ra đời của trời đất trong vũ trụ, quá trình kiến tạo trái đất, quá trình biển tiến, biển lùi trong lịch sử.

Chuyện Đẻ Tá Cài, Đẻ Tá Cần: phản ánh sự phát triển của xã hội loài người, về mối quan hệ giữa con người với con người đấu tranh để bước đầu manh nha hình thành xã hội có giai cấp; Chuyện Xin lửa: là câu chuyên phản ánh sự phát minh ra lửa của con người; Chuyện Đẻ bát, sanh, ninh; đẻ dầu đèn; đẻ tlống thôm; làm nhà cho con người: đều là những câu chuyện về những sáng tạo của con người trong quá trình tạo dựng cuộc sống để tồn tại và phát triển;

Chuyện Lấy vợ cho Lang Cun Cần và Đẻ Dịt Dàng: phản ánh xã hội loài người thời kỳ quần hôn và sàng lọc nòi giống. Con người phải trải qua những đớn đau để sàng lọc nòi giống.

T.Lê