Đó là đề xuất mới của Bộ NN-PTNT trong dự thảo tờ trình về việc Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT.

Theo dự thảo tờ trình, thời gian qua có nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN-PTNT đã được ban hành như: Luật Thú y, Luật kiểm dịch và bảo vệ thực vật, Luật phòng chống thiên tai… trong đó, có nhiều nội dung cần điều chỉnh, bổ sung phân công công việc cho các bộ, ngành cho phù hợp.

Mặt khách, do yêu cầu thực tiễn trong quản lý, điều hành; hội nhập quốc tế cần thiết phải phân định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thương mai nông sản giữa Bộ NN-PTNT với các Bộ, ngành liên quan. Vì vậy, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN-PTNT là cần thiết, phù hợp với Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản pháp luật mới ban hành và yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành của Bộ.

{keywords}
Mưa lớn gây ngập lụt ở Hà Tĩnh vào giữa tháng 10/2016

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu thực thi một số nhiệm vụ mới của Bộ trong tình bình mới, Bộ NN-PTNT đề nghị điều chỉ tên gọi Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thành Cục Thương mại Thị trường Nông sản.

Đổi tên Trường Cán bộ quảng lý nông nghiệp và PTNT II thành Học viện quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong dự tảo tờ trình, Bộ NN-PTNT cũng đề nghị thành lập thêm Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Riêng về vấn đề xin thành lập thêm Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT đã có Văn bản số 8524/TTr-BNN-TCTL ngày 30/9/2016 trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương xây dựng đề án thành lập trên cơ sở sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp để giúp Bộ thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai theo Luật phòng chống thiên tai.

B.H