di động trả sau

Cập nhập tin tức di động trả sau

Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại cố định hoặc di động trả sau

Thủ tướng đồng ý triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng một thuê bao điện thoại cố định hoặc di động trả sau từ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.