Diễn đàn Boston

Cập nhập tin tức Diễn đàn Boston

Công dân toàn cầu: Hãy học cách sống với cái khác mình

Mỗi con người cần biết học cách sống với cái khác mình, góp phần hoàn thiện thang giá trị chuẩn mực toàn cầu bằng chính những bản sắc riêng tốt đẹp.

Đi tìm giá trị chuẩn mực của công dân toàn cầu

Làm thế nào để đưa những giá trị chuẩn mực của một công dân toàn cầu thấm nhuần vào nhận thức và hành động ở mỗi con người Việt Nam? Sáu vị khách mời cùng chia sẻ với bạn đọc tại Bàn tròn trực tuyến về vấn đề này.