Dính nợ Trung Quốc

Cập nhập tin tức Dính nợ Trung Quốc

Dính nợ Trung Quốc, phải gán cả sân bay cho người Tàu

Ký hợp đồng với Trung Quốc cũng giống như việc tự tử dần dần mà không hề hay biết.