UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” trong năm 2021. Theo Cổng thông tin điện tử hochiminhcity.gov.vn, TP.HCM sẽ thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào giải quyết vấn đề bức xúc của người dân, nâng cao độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với chất lượng hoạt động của chính quyền.

Cụ thể hơn, TP.HCM tiếp tục triển khai thực hiện 4 Trung tâm của Đề án Đô thị thông minh gồm: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố; xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh của thành phố; xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; thành lập Trung tâm An toàn thông tin thành phố.

{keywords}
UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Đồng thời, TP.HCM triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi dần chính quyền điện tử sang chính quyền số để phù hợp với vai trò của chính quyền quản lý đô thị thông minh; tập trung triển khai các dịch vụ tiện tích của chính quyền cho người dân, doanh nghiệp và mọi đối tượng trong xã hội, tăng cường sự tương tác của chính quyền đối với người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, TP.HCM phát triển hạ tầng phục vụ triển khai đô thị thông minh như xây dựng và ban hành Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số TP.HCM giai đoạn 2020-2030; trong đó, tập trung cho việc phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng dùng riêng phục vụ triển khai chính quyền điện tử và xây dựng đô thị thông minh của thành phố.

TP.HCM sẽ xây dựng khung kiến trúc hạ tầng Internet vạn vật (IoT) và kế hoạch, lộ trình triển khai cho một số lĩnh vực ưu tiên; phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng mạng di động 5G; nâng cấp mạng di động 4G; triển khai đồng bộ các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, TP.HCM nghiên cứu thành lập Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp TP.HCM; triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TP.HCM” nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh.

H.A.H

Định hướng đô thị thông minh, TP.HCM ứng dụng công nghệ số vào hành chính

Định hướng đô thị thông minh, TP.HCM ứng dụng công nghệ số vào hành chính

Để đạt được mục tiêu đô thị thông minh, TP.HCM đề ra các giải pháp, bao gồm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính.