Đoàn kết, đồng lòng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an có bài viết với chủ đề: "Đoàn kết, đồng lòng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng phát triển, trưởng thành, vững mạnh, làm nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, với ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, kể từ khi ra đời đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập công xuất sắc, có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Một trong những bài học lớn quyết định sự thành công trong công tác của Công an nhân dân Việt Nam đó là luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, bám sát và phục vụ thắng lợi đường lối chính trị của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Thực tiễn đã khẳng định, hệ thống chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại luôn là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán, đặc biệt là trong các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc từ lần thứ VIII đến nay; đồng thời cũng được bổ sung, phát triển, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ.   

Trước yêu cầu mới của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, tổ chức bộ máy CAND tiếp tục được điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, với mô hình Công an bốn cấp; bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, theo cấp hành chính, theo lĩnh vực. Phương tiện, trang thiết bị ngày càng tiên tiến, một số lực lượng được trang bị hiện đại; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao; pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thể hiện bản chất cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó;  thực sự là đội ngũ của những người “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, đấu tranh thắng lợi với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để hiện thực hóa quyết tâm và khát vọng lớn lao phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 thành một nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến 2045 thành một nước phát triển, thu nhập cao, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hơn bao giờ hết, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội lại càng trở nên quan trọng và CAND đóng vai trò nòng cốt. Để CAND có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo lộ trình hai giai đoạn. Mục tiêu cần đạt được là “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng CAND tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng CAND; là sự kỳ vọng của Đảng vào lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự. Nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW là những định hướng chiến lược của Đảng ta đối với công tác xây dựng lực lượng CAND từ nay đến năm 2030, đồng thời, Nghị quyết là căn cứ chính trị để Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương ban hành chương trình, kế hoạch hành động tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng CAND cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh to lớn để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, do vậy phải chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền ở địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân thấu hiểu, quan tâm ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAND thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quán triệt hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND; cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 12-NQ/TW vào các kế hoạch triển khai, kế hoạch hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ của từng công an đơn vị, địa phương và trong nghiên cứu, hoạch định chính sách, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của đơn vị, địa phương theo lộ trình chung của các lực lượng, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, khả năng bảo đảm nguồn lực của Nhà nước và địa phương.

Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật Ngành, suy thoái về đạo đức, lối sống. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, có đủ sức mạnh đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; ứng phó hiệu quả với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các sự kiện bất ngờ và các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong công tác công an và đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

Sức mạnh của lực lượng CAND được quyết định bởi sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, vì thế, lực lượng CAND, nhất là lực lượng Công an cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” trong tư duy và hành động nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trong tu dưỡng, rèn luyện, công tác hàng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, bám sát cơ sở, gần gũi, giúp đỡ nhân dân theo phương châm “lúc dần cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, chiến lược Công an, làm rõ hơn cơ sở khoa học, thực tiễn và hoàn thiện nội hàm các tiêu chí xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12-NQ/TW để Công an các đơn vị, địa phương thống nhất thực hiện, góp phần hoàn thiện lý luận xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là mục tiêu lớn, chiến lược nhưng cũng rất cấp thiết, diễn ra trong một chặng đường dài với nhiều việc phải làm. Do đó, toàn lực lượng CAND cần có quyết tâm chính trị cao, hành động thực tiễn kiên quyết, kịp thời, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có kế hoạch, lộ trình khoa học đối với từng cấp, từng hệ lực lượng, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của Nhân dân, là đối tác chân thành, tin cậy, có trách nhiệm của các bạn bè quốc tế.

Để hoàn thành trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân, cùng góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

tin nổi bật

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng diễn ra hôm 4/8/2022.

Phấn đấu làm chủ công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thiêng liêng

Sáng 14/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết 30 năm hợp tác trực tiếp giữa BQL Lăng với Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu LB Nga về giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn văn Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn 25 "một số nội dung về công tác phòng chống tiêu cực" của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký ban hành ngày 1/8/2022.

ASEAN giữ vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, ASEAN có thể tự hào là một hình mẫu liên kết khu vực thành công. ASEAN giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bí thư Quảng Nam phát biểu trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Phan Việt Cường trong lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công vào tối 6/8.

Khơi dậy và phát huy các nguồn tài nguyên văn hóa

Việc khơi dậy và phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa gắn kết với phát triển kinh tế - xã hội là một yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về nghề văn phòng

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị công tác văn phòng ngành TT&TT diễn ra vào ngày 2/8/2022.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á

VietNamNet xin trích dẫn phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra ngày 5/8.

Phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2012 - 5/8/2022).

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ V

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V diễn ra ngày 4/8.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương, là niềm tự hào to lớn và là tấm gương sáng ngời để các thế hệ người dân Bắc Ninh noi theo trong quá trình xây dựng và phát triển.

Sáng tạo lý luận của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam trong đổi mới

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới cho thấy sự sáng tạo lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Phát huy vai trò MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội giám sát công tác cán bộ

Giám sát công tác tổ chức, cán bộ là một hoạt động rất quan trọng, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực thực hiện, nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, là mệnh lệnh của trái tim

Trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), chiều 27/7 tại TPHCM.

Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, toàn quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp.