Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, ngày 29/12.

ĐOÀN KẾT, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO QUYẾT TÂM

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2022

 

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị!

Chỉ còn không đầy 3 ngày nữa chúng ta sẽ chia tay năm 2021 – năm mở đầu của kế hoạch 5 năm 2021-2025 với những tháng ngày không thể nào quên, nhất là khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng ta phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách.

Vào thời điểm giao thoa đầy ấn tượng này, hôm nay, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Đây là hội nghị rất kịp thời và có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu ở điểm cầu Trung tâm và toàn thể các đồng chí ở tất cả các điểm cầu trong tỉnh những tình cảm chân thành, thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Chúng ta đã được nghe báo cáo đầy đủ, toàn diện của UBND tỉnh và các ý kiến phát biểu của các huyện, thị xã, thành phố. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí thống nhất trong đánh giá tình hình năm 2021 và cùng nhau quyết tâm trong hành động thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Thưa các đồng chí!

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm mở đầu một thập kỷ mới và một thời kỳ phát triển mới của quê hương, đất nước. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, cùng với thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt thuận lợi, chúng ta cũng rất gặp nhiều khó khăn, thách thức, có những việc chưa từng có tiền lệ. Đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với biến thể Delta lây lan nhanh, đã tác động nặng nề, tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân; mặt khác, đây là thời điểm đầu của nhiệm kỳ, khối lượng công việc đặt ra cho các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị là rất lớn. Cùng với việc tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, xây dựng quy chế làm việc, quán triệt, triển khai, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của địa phương, chúng ta đã tổ chức triển khai nhiều công việc quan trọng. Như tôi đã nhiều lần phát biểu, những khó khăn, thách thức nêu trên chính là phép thử lớn nhất đối với năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và bản lĩnh của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và của mỗi chúng ta.

Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới về tổ chức, lề lối làm việc và phương thức quản lý, điều hành; phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực triển khai và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Hoạt động xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp.

Trong năm đầu của nhiệm kỳ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành một khối lượng lớn các quy trình, quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các sở, ngành, địa phương, nhất là những vướng mắc, bất cập từ nhiều năm trước và một số vấn đề mới nảy sinh. Cải cách hành chính được chú trọng; công tác quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực được tăng cường, nhất là những lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm; ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; việc phân cấp, ủy quyền giữa UBND tỉnh và UBND cấp huyện được đẩy mạnh. UBND cấp huyện, cấp xã đã bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, triển khai nhiều giải pháp để quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền các cấp. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giữa chính quyền cấp trên với chính quyền cấp dưới được tăng cường, việc tự kiểm tra của các cơ quan thuộc UBND các cấp được tiến hành thường xuyên hơn. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên, qua đó góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, nhất là việc thực hiện các mục tiêu về phòng, chống dịch COVID-19, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thu hồi vốn ứng, thu ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công,...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành, các địa phương đã đạt được trong năm 2021; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Những kết quả mà chúng ta đạt được nêu trên là rất phấn khởi và xứng đáng được trân trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình chung đang có nhiều khó khăn, nhưng đó mới chỉ là kết quả bước đầu; tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, bởi lẽ so với mục tiêu, yêu cầu đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế, có mặt yếu kém. Đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thời cơ, vận hội; chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp còn chậm; các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa bảo đảm yêu cầu. Tiến độ giải phóng mặt bằng ở không ít huyện chưa đạt so với kế hoạch. Thu ngân sách vượt dự toán nhưng chưa thật sự bền vững. Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào địa bàn tuy có nhiều cố gắng, nhưng chưa đạt yêu cầu, chưa có dự án sản xuất công nghiệp, quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao. Việc xây dựng thương hiệu tỉnh, địa phương, thương hiệu ngành, sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức.

Năng lực chỉ đạo, tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý của chính quyền một số nơi chưa cao; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của một số ngành, địa phương còn hạn chế. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ vẫn là khâu yếu ở một số địa phương, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, như: Đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng, quy hoạch,… còn hạn chế. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, có lúc, có việc còn thiếu chủ động; tiến độ tiêm vắc xin ở một số huyện còn chậm, chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 04-CĐ/TU ngày 22/12/2021. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc chưa chặt chẽ, thiếu chia sẻ, chưa mang lại hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm; một số cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa tự coi mình là "công bộc" của dân, cá biệt còn có trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã và đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm cao, không né tránh khuyết điểm, thông qua hội nghị lần này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là UBND các cấp phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta là rất lớn, đặc biệt là mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 11,5% trở lên. Tôi cơ bản thống nhất với các văn bản mà UBND tỉnh đã chuẩn bị và trình bày tại hội nghị, nhất là chủ đề năm 2022 là “Năm hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương – trách nhiệm – sáng tạo - hiệu quả” và 08 trọng tâm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương cần chủ động, tích cực triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết số 08 ngày 06-12-2021 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173 ngày 10-12-2021 của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, các chương trình, kế hoạch công tác với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, để đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2021. Tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, trong từng thời điểm cụ thể để đạt hiệu quả cao nhất. Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp để ngăn chặn triệt để nguồn lây; tập trung thực hiện khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều trị, xử lý nhanh triệt để các ổ dịch; thường xuyên tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên theo quy định; chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin; thường xuyên thông tin, tuyên truyền tình hình dịch để mọi người dân đề cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K...

UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với lộ trình kiểm soát dịch COVID-19; sử dụng linh hoạt các công cụ về thể chế, cơ chế, chính sách để thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế. Căn cứ tình hình dịch bệnh, tiếp tục bước nới lỏng các hoạt động để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhưng phải thực hiện chặt chẽ, tăng cường quản lý, thực hiện tốt khâu phòng dịch.

Thứ hai, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, Thông tư 21/2021/TT-BCT ngày 10-12-2021 của Bộ Công Thương quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, 06 chương trình trọng tâm, 03 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết, kết luận, cơ chế, chính sách mới ban hành, để nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết ở các thành phố, thị xã, các huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch hai bên các tuyến đường lớn, các tuyến đường mới; xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Như các đồng chí đã biết, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước dành cho Tỉnh, là cơ hội, điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững; song cũng đặt ra yêu cầu phát triển cao hơn, nỗ lực lớn hơn đối với tỉnh ta. Trong 08 chính sách đặc thù, có tới 07 chính sách mang tính định hướng, dẫn dắt, đặt nền tảng, tạo dư địa, không tự thân mang lại hiệu quả, mà phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nếu chúng ta thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ thì mới được hưởng những thành quả từ chính sách mang lại, qua đó tăng thêm nguồn lực, động lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Trước mắt, UBND tỉnh chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xây dựng, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV, làm cơ sở để tổ chức thực hiện; đồng thời, tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các thể chế, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho phù hợp với các cơ chế, chính sách đặc thù và các văn bản cụ thể hóa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để triển khai thực hiện đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, tạo xung lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Thứ ba, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2022 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chủ động, tích cực kêu gọi, thu hút và đẩy nhanh các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ưu tiên đầu tư phát triển chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Thanh Hóa.

Thứ tư, thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt, hiệu quả để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả để tập trung nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng những biện pháp có hiệu lực, hiệu quả cao.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, giữ vững và làm cao dày hơn thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Olympic quốc tế của học sinh tỉnh ta. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất ở nông thôn, miền núi; chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho các khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh. Tạo chuyển biến rõ nét về chất các hoạt động văn hóa; tiếp tục quan tâm xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất và người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình.

Thứ sáu, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh biên giới phía Tây của tỉnh, trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các đô thị và địa bàn trọng điểm. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Thứ bảy, cùng với tập trung giải quyết những vấn đề lớn, chiến lược, có tính đột phá, UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND các địa phương phải quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc trước mắt, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai (quản lý và sử dụng đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất), cấp phép khai thác, quản lý và sử dụng tài nguyên, khoáng sản, môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công các dự án lớn, tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trật tự xây dựng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm,… bảo đảm cho tỉnh ta phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tám, tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tận dụng tốt các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, thách thức, lấy khó khăn, thách thức làm động lực để phấn đấu trưởng thành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một cách toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những việc lớn, việc khó, việc bức xúc, nổi cộm, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường đầu tư kinh doanh, đến mục tiêu tăng trưởng, đến tăng thu ngân sách, đến an ninh, trật tự, đến đời sống Nhân dân, đến hình ảnh và sự phát triển của tỉnh; phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc. Đối với từng lĩnh vực, vụ việc cụ thể, phải phân công lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp theo dõi, bám đuổi đến kết quả cuối cùng; đồng thời, phải thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ chín, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các cơ quan nhà nước; đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm người thân không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ, đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt.

Thưa các đồng chí!

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2021 và chuẩn bị đón chào năm mới 2022 trong không khí vui mừng, phấn khởi về những thành tựu mà quê hương Thanh Hóa đạt được sau một năm đầy nỗ lực, cố gắng. Có thể nói, những kết quả mà tỉnh ta đạt được trong năm 2021 vừa qua là công lao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng bộ tỉnh, của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có công lao rất lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của các đồng chí. Nhưng, tôi muốn nhấn mạnh lại, chúng ta không được chủ quan, tự mãn, vì phía trước, khó khăn, thách thức đang còn nhiều; công việc nặng nề, phức tạp đang chờ đón chúng ta, thúc giục mỗi người phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cấp trên và của Nhân dân. Tôi mong các đồng chí hãy luôn luôn nhớ lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đối với chúng ta, những đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, những cán bộ chủ chốt của ngành, địa phương, đơn vị, DANH DỰ là điều thiêng liêng và cao quý nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là những người nắm chắc chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính quyền các cấp, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách, việc mới, việc khó. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, tư tưởng đúng đắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; toàn tâm, toàn ý với công việc, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân và gắn bó với Nhân dân. Người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, tự soi, tự sửa; tiêu biểu về nhân cách, lối sống, đấu tranh không khoan nhượng với các biểu hiện tránh việc mới, né việc khó, thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc của Nhân dân, trì trệ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tôi tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các địa phương sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Nhân dịp năm mới 2022 và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần sắp đến, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

tin nổi bật

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.

Văn phòng Chủ tịch nước bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

TP.HCM cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9.

Xây dựng Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thành phố Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước; có nhiều mục tiêu quan trọng như: sân bay, nhà ga, cảng biển,…

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng trước việc tăng lãi suất của Mỹ, Châu Âu

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất

Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển

Nhân dịp 45 năm Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết với nhan đề "45 năm quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác và phát triển".

Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm tại lễ trao quyết định bổ nhiệm

Sáng 12/9, Bộ TT&TT tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Thứ trưởng Bộ TT&TT. VietNamNet trân trọng giới thiệu phát biểu của ông Nguyễn Thanh Lâm.

Quán triệt quan điểm của Đảng, đẩy mạnh công tác động viên quốc phòng trong tình hình mới

Động viên quốc phòng gồm tổng thể các hoạt động, biện pháp xây dựng và huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát tối cao.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, của Quân đội trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022

Bài phát biểu khai mạc Diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 18/9.

Phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng tại Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Bài phát biểu của ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Diễn đàn phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Quốc hội.