đon roi

Cập nhập tin tức đon roi

Sao con dốt thế, nó đánh không biết đánh lại?

Chỉ ra những khiếm khuyết của xã hội là cần thiết, nhưng hãy bắt đầu việc cải tạo xã hội bằng cách cải tạo chính mình.