Mới đây Sở Khoa học & Công nghệ (Sở KH&CN) tỉnh Đồng Nai đã đăng báo cáo Công văn số 7945/UBND-HCC ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai các giải pháp cải cách hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị công PAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình PCI năm 2019.

e1-dong-nai-sap-xep-to-chuc-bo-may-tinh-gon.jpg

UBND tỉnh Đồng Nai có Công văn số 7945/UBND-HCC ngày 11/7/2019 về việc triển khai các giải pháp cải cách hành chính để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị công PAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tình PCI năm 2019 (ảnh minh họa, nguồn ảnh: Báo Đồng Nai).

Theo đó Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai sẽ ​góp phần đảm bảo đáp ứng mục tiêu nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh đối với tiêu chí thành phần liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần chung trong việc tăng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Mục tiêu đặt ra là cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành, cải tiến các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dễ dàng, thuận tiện trong việc tiếp cận các hoạt động liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm nâng xếp hạng môi trường kinh doanh trong thời gian tới theo Kế hoạch số 4067/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai cũng sẽ triển khai tốt công tác hậu kiểm đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tạo điều kiện thuận lợi và đánh giá mức độ hài lòng cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và tổ chức, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai cũng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ trong quá trình thực thi công vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Những kế hoạch đổi mới, sắp xếp bộ máy phù hợp với chủ trương hiện nay. Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu
20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% (bằng 166.349) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.