{keywords}
 Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung đã tổ chức 3 lần. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 2/8, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2716/BVHTTDL-VHDT về việc tạm dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định, năm 2021. 

Trước đó, ngày 16/7, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định có tờ trình gửi Bộ VHTTDL về việc đề xuất chuyển tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định sang năm 2022. Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Bình Định sẽ phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội vào một thời điểm thích hợp, khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế và kiểm soát trong cộng đồng.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần gần nhất tổ chức vào năm 2018. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bảo Phùng