Eject

Cập nhập tin tức Eject

Việc rút đột ngột có thể làm hư hỏng dữ liệu, nhưng sẽ không gây ảnh hưởng tới thiết bị.