Facebook Messenger Day

Cập nhập tin tức Facebook Messenger Day

Tính năng Messenger Day của Facebook thất bại hoàn toàn

Rất ít người dùng Facebook sử dụng Messenger Day. Có thể xem đây là một thất bại lớn của mạng xã hội lớn nhất thế giới.