Fluent Design System

Cập nhập tin tức Fluent Design System

Hình ảnh giao diện Windows 10 thay đổi hoàn toàn với ngôn ngữ thiết kế mới Fluent Design

Tuy vậy nó sẽ là một hành trình thay đổi dần dần thay vì một cuộc đại tu toàn diện và ngay lập tức.

Giao diện Windows 10 sẽ được làm mới với ngôn ngữ thiết kế Fluent Design System

Tuy vậy nó sẽ là một hành trình thay đổi dần dần thay vì một cuộc đại tu toàn diện và ngay lập tức.