giám đốc CDC

Cập nhập tin tức giám đốc CDC

Đình chỉ sinh hoạt đảng Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương

Ông Phạm Duy Tuyến vừa bị đình chỉ sinh hoạt đảng và tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc CDC Hải Dương.