giao diện Windows 10

Cập nhập tin tức giao diện Windows 10

Hình ảnh giao diện Windows 10 thay đổi hoàn toàn với ngôn ngữ thiết kế mới Fluent Design

Tuy vậy nó sẽ là một hành trình thay đổi dần dần thay vì một cuộc đại tu toàn diện và ngay lập tức.