giấy chứng nhận sức khỏe

Cập nhập tin tức giấy chứng nhận sức khỏe

Phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch tỉnh, phải có thêm giấy chứng nhận sức khỏe

Hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, huyện phải có thêm nhiều loại giấy tờ, trong đó có giấy chứng nhận sức khỏe trong thời hạn 6 tháng.

Sửa đổi điều kiện phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh

Một điểm mới là trong hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND phải có thêm giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng).