giờ UTC

Cập nhập tin tức giờ UTC

Phút cuối cùng của năm 2016 sẽ có 61 giây

Năm 2016 với đầy biến động chính trị và các rủi ro chung sẽ được bổ sung thêm 1 giây đặc biệt để bù cho việc trái đất quay chậm.

Tương lai giờ quốc tế: Cuộc chiến 1 giây

Các tranh luận về việc chấm dứt sử dụng giây nhuận đã kéo dài hơn 15 năm nay song vẫn chưa có hồi kết.