GUESS

Cập nhập tin tức GUESS

Xuất hiện hệ thống đánh giá game cực HOT

Hiện có vài hệ thống đánh giá game, nhưng giới hạn trên từng nền tảng cũng như bị hạn chế ở một số mặt. GUESS là hệ thống đánh giá mới, tỏ ra hoàn thiện và bao quát hơn.