hải sản khô

Cập nhập tin tức hải sản khô

Dùng thuỷ hải sản khô, cẩn trọng với chất bảo quản độc hại

Vì lợi nhuận, một số cơ sở chế biến, doanh nghiệp đã sử dụng các chất phụ gia như phẩm màu, chất bảo quản không có trong danh mục được phép hoặc vượt quá giới hạn cho phép để bảo quản thủy hải sản khô.

Cẩn trọng khi mua thủy hải sản khô

Một số cơ sở chế biến, doanh nghiệp sử dụng phụ gia như phẩm màu, chất bảo quản không có trong danh mục được phép hoặc vượt quá giới hạn cho phép để bảo quản thủy hải sản khô.