Hè về

Cập nhập tin tức Hè về

Nghẹn ngào muốn nói chẳng thành câu/ Cầm tay luyến tiếc lệ tuôn trào/ Chẳng biết khi nào ta gặp lại/
Mùa phượng cuối cùng vẫn có nhau!

Hè về, nhiều con trẻ bị biến thành “máy học"

  Hè về, nhiều con trẻ bị biến thành “máy học"