Chuẩn nghèo của thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2016 - 2020 không chỉ là cách nhìn nhận về thu nhập mà còn hướng đến nâng cao mức sống, mức hưởng thụ cho người dân diện nghèo, hộ cận nghèo theo 5 chiều dịch vụ đo lường cơ bản của xã hội gồm giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, điều kiện sống, tiếp cận thông tin.

Với cách đánh giá chuẩn nghèo đa chiều này, Thành phố Hồ Chí Minh hướng chính sách hỗ trợ ngày càng sâu rộng hơn, hiệu quả, phù hợp hơn về mức sống, hưởng thụ của người dân thành phố, nhất là người nghèo, hộ nghèo.

Thành phố cũng chỉ đạo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ tác động đến nhu cầu tối thiểu của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo như trợ vốn vay, dạy nghề, tạo việc làm để tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống; tạo điều kiện hỗ trợ về chỗ ở; cấp bảo hiểm xã hội miễn phí; khám chữa bệnh; cung cấp thông tin, nước sạch...

Điển hình, quận 11 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2019 - 2020. 

anh man hinh 2024 01 17 luc 141449.png
Hiệu quả từ phương pháp tiếp cận giảm nghèo đa chiều ở TP HCM.

Tại quận 11, những năm qua, công tác giảm nghèo trong đã đi vào chiều sâu, lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xác định đúng thực trạng nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được các cấp quan tâm đúng mức. 

Ngoài chính sách, hộ cận nghèo, hộ nghèo ở đây còn thường xuyên được tư vấn, trợ giúp pháp lý, Mặt trận và các đoàn thể chăm lo toàn diện thông qua các chương trình như “Người có giúp người khó”, “Ngày Tiết kiệm phụ nữ nghèo”; mô hình phiếu rửa xe của Đoàn Thanh niên, công trình “Tem phiếu thanh niên”, “Shipper 0 đồng”, sửa chữa nhà tình bạn... 

Tại quận Tân Phú, đầu giai đoạn 2019 - 2020, có 419 hộ nghèo, 536 hộ cận nghèo. Đến cuối năm 2019, bằng nhiều giải pháp an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, trợ vốn, trợ nghề, giới thiệu việc làm cùng với các hình thức chăm lo về mặt xã hội khác, quận Tân Phú đã giảm được 296 hộ nghèo, 370 hộ cận nghèo.

Đạt được kết quả trên là do địa phương thực hiện nhiều mô hình linh hoạt trong hỗ trợ cho hộ nghèo và cận nghèo, kéo giảm các chiều thiếu hụt về mặt xã hội; qua đó giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Tính đến thời điểm này, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, cách làm thiết thực mang tính tác động, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi, tạo cơ hội cho người nghèo an tâm, tự tin tổ chức làm ăn sinh sống giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thành công nhất của Chương trình giảm nghèo đa chiều ở thành phố Hồ Chí Minh chính là khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, hộ nghèo; có sự chung tay của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong hỗ trợ người nghèo, khơi sức dân để lo cho dân. 

Khánh Vy