Hội nghị Tổng kết

Cập nhập tin tức Hội nghị Tổng kết

Bộ TT-TT năm 2018: Nhận thức mới, Tinh thần mới, Năng lượng mới

Năm 2018, ngành TT&TT tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, tốc độ tăng trưởng doanh thu toàn ngành luôn cao hơn tăng trưởng GDP cả nước. Cùng với các lĩnh vực khác, ngành TT&TT đã và đang làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội.

Muốn thúc đẩy IPv6: Phải tạo ra thị trường ứng dụng

Doanh nghiệp thì phải tính đến lợi ích, không có lợi ích thì sẽ ngồi chờ cơ hội. Do đó, điều cần làm là phải tập trung tìm kiếm những giải pháp mang tính thị trường để tạo ra một thị trường dịch vụ, ứng dụng cho IPv6.