Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, triển khai chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025. Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế là phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số...

Bên cạnh đó, trong danh mục dự án cần triển khai, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chủ trì một số dự án an toàn thông tin như Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC), giai đoạn thực hiện 2021-2022; hay Triển khai hệ thống xác thực định danh trên nền tảng số, giai đoạn 2021-2023.

Một số dự án an toàn thông tin khác được giao cho Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm Xây dựng nền tảng và hệ thống quy chuẩn đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số đến 2030, thực hiện trong 2021-2023; hay Triển khai chữ ký số 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước, thực hiện trong 2021-2022.

{keywords}
Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế được giao chủ trì một số dự án an toàn thông tin từ nay đến 2025.

Dự án Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin của Thừa Thiên Huế có kinh phí dự kiến là 45 tỷ đồng, trong đó 30 tỷ là từ nguồn xã hội hóa, nguồn Trung ương và các nguồn khác. Tổng kinh phí cho các dự án an toàn thông tin là 50 tỷ đồng.

H.A.H

Huế yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo an ninh mạng cho ứng dụng trực tuyến

Huế yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo an ninh mạng cho ứng dụng trực tuyến

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong việc sử dụng ứng dụng trực tuyến.