Huỳnh Thúc Kháng

Cập nhập tin tức Huỳnh Thúc Kháng

Cụ Huỳnh Thúc Kháng đóng góp to lớn cho cách mạng, trong thời điểm dân tộc đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”

Tham gia Chính phủ Liên hiệp ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ Huỳnh– bậc chí sĩ “học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao” đã đóng góp to lớn cho cách mạng, trong thời điểm dân tộc đứng trước tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”.

“Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng, vị lãnh đạo Nhà nước mẫu mực”

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Toạ đàm khoa học “Huỳnh Thúc Kháng - nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng, vị lãnh đạo Nhà nước mẫu mực”.