Mới đây Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đầu năm, triển khai công tác cuối năm 2019. Bà Trần Thu Mai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đầu năm, triển khai công tác cuối năm 2019. Bà Trần Thu Mai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa chủ trì Hội nghị (nguồn ảnh: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa).

Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đưa tin, Hội nghị đã nghe Văn phòng Sở trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác đầu năm, nhiệm vụ công tác cuối năm 2019. Theo đó đầu năm 2019, ngành Nội vụ Khánh Hòa đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình công tác và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.

Ngành Nội vụ Khánh Hòa đã tham mưu hợp nhất các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh cấp huyện thành một đầu mối; kiện toàn tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong của các Sở: Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; đồng thời hoàn thành việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2018.

Khánh Hòa cũng thực hiện chế độ tinh giản biên chế theo quy định, phê duyệt Báo cáo chỉ số hài lòng, Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, công bố các chỉ số và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019...

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đa số các đại biểu thống nhất cao với dự thảo Báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố cũng đã trao đổi một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của các Phòng Nội vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trần Thu Mai, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Nội vụ Khánh Hòa; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã thành phố tiến hành rà soát các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% (bằng 166.349) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.