D.T (theo DailyMail)

Liều mạng đột nhập cửa hàng, tên trộm không ngờ thứ lấy được cho không ai cần

Liều mạng đột nhập cửa hàng, tên trộm không ngờ thứ lấy được cho không ai cần

Sau khi vất vả phá kính đột nhập vào cửa hàng điện thoại, tên trộm không ngờ thứ mình vơ vét được không hề có giá trị.