không bằng

Cập nhập tin tức không bằng

Con Xin Lỗi Má

Vì con không bằng con nhà người ta