Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khme vừa qua, để những ngày tết diễn ra tốt đẹp, phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, lãnh đạo tổ chức tốt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần “đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm", giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, gắn với việc phòng, chống các dịch bệnh, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của đồng bào trước, trong và sau tết.

Nhiều chùa Khmer đang tất bật chuẩn bị đón tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện để đồng bào tổ chức các hoạt động phù hợp với truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức thăm, chúc Tết các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các vị chức sắc tiêu biếu, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Vận động giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đón tết. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tổ chức họp mặt, chúc tết và tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động là ngưòi dân tộc Khmer được nghỉ để đón tết.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức họp mặt cho đại biểu là người dân tộc Khmer tiêu biểu trong tỉnh; tổ chức đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ là người Khmer (đang công tác và đã nghỉ hưu), các vị sư sãi, chức sắc, chức việc gia đình chính sách và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer.

Ban Chỉ đạo “Tết Quân - Dân" tỉnh giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tết quân dân thiết thực và hiệu quả mừng Tết cố truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Ba là, Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ đồng bào trong dịp tết. Các cơ quan thông tin đại chúng, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang quan tâm tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer, gương người tốt việc tốt, người có uy tín tiêu biểu, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp và nội dung các hoạt động Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Các cơ quan chức năng có kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày tết.

Bốn là, lãnh đạo tổ chức đón tết gắn với tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm gắn với việc đấy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời đề cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, kích động của phần tử xấu nhằm phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên đồng bào nêu cao ý thức tự lực, tự cường, ra sức thi đua sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, đoàn kết giúp nhau xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.

Ngọc Lài và nhóm PV, BTV