Lang Biang

Cập nhập tin tức Lang Biang

Lang Biang trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới

 Khu Dự trữ Sinh quyển Lang Biang vừa được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới trong kỳ họp lần thứ 27 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO (ICC MAB) ngày 9/6.