{keywords}
Lạng Sơn đặt mục tiêu Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng (Ảnh: securitybox)

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được ban hành nêu rõ mục tiêu nhằm xây dựng, phát triển nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, nền kinh tế số và xã hội số.

Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, xây dựng hạ tầng viễn thông làm nền tảng cho việc ứng dụng CNTT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số phù hợp theo hướng dẫn và triển khai thí điểm ứng dụng CNTT trong xây dựng đô thị thông minh.

Đồng thời, kế hoạch cũng nêu rõ mục tiêu tiếp tục nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh lên mức khá so với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. 

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Lạng Sơn đã đề ra 7 nhiệm vụ chủ yếu được nêu trong kế hoạch vừa ban hành. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng, dữ liệu.

Phát triển các ứng dụng, dịch vụ, bảo đảm ATTT, nguồn nhân lực và triển khai 4 giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ và thu hút nguồn lực CNTT cũng là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

D.V