Bộ Công an vừa công bố dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước để lấy ý kiến nhân dân và các cơ quan chức năng.

Theo Bộ Công an, quá trình triển khai thực hiện các quy định của Pháp lệnh năm 2000 đến nay đã bộc lộ những hạn chế, bất cập với yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Cụ thể, một số nội dung của công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã được quy định trong Pháp lệnh, nhưng chưa cụ thể, đầy đủ. Pháp lệnh chưa quy định về thay đổi độ mật bí mật nhà nước (giải mật, giảm mật, tăng mật); Chưa có quy định cụ thể về bảo vệ bí mật nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông; sở hữu trí tuệ...

Trong khi đó, các vụ lộ thông tin có nội dung bí mật nhà nước trên Internet, báo chí, xuất bản, hội thảo quốc tế... có xu hướng gia tăng, gây phương hại an ninh quốc gia và thiệt hại nghiêm trọng lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Đặc biệt, tình hình lộ, lọt bí mật nhà nước thời gian qua diễn biến phức tạp. Theo thống kê, từ năm 2001 đến nay đã phát hiện hơn 844 vụ lộ, lọt bí mật nhà nước.

Trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển đảo.

Bộ Công an cho hay, một trong những nguyên nhân của tình hình trên là do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước chưa được đồng bộ, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe.

Bộ Công an nhận định việc xây dựng dự án luật Bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu khách quan và cần thiết.

Theo dự thảo, luật bao gồm 5 chương, 38 Điều quy định về bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ bí mật nhà nước.

Luật này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3 cấp độ mật

Bí mật nhà nước được phân loại thành ba cấp độ mật: tuyệt mật, tối mật và mật.

Về thẩm quyền quyết định phạm vi bí mật nhà nước, cơ quan soạn thảo đưa ra 2 phương án để xin ý kiến.

Phương án 1: Thủ tướng quyết định danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của các cơ quan, tổ chức ở TƯ và địa phương trên cơ sở thẩm định của Bộ Công an.

Bộ trưởng Công an quyết định danh mục bí mật nhà nước độ mật sau khi thống nhất với người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở TƯ và địa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng lập danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật thuộc lĩnh vực quốc phòng trình Thủ tướng quyết định và ban hành danh mục bí mật nhà nước độ mật trong lĩnh vực quốc phòng.

Phương án 2: Bộ trưởng Công an quyết định danh mục bí mật nhà nước trên cơ sở thống nhất với người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở TƯ và địa phương.

Bộ trưởng Quốc phòng quyết định danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Bộ Công an cho biết, từ năm 2001 đến nay đã phát hiện hơn 844 vụ lộ, lọt bí mật nhà nước.

Hồng Nhì