1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Bước Nhảy Niềm Tin (R)

 • Sát thương tăng từ 150/250/350 lên 155/255/355.

  Lưỡi Kiếm Ưu Việt (R)

 • Sát thương tăng từ 80/120/160 lên 85/125/165.

  Giáng Long Kích (Q)

 • Sát thương tăng từ 75/120/165/210/255 lên 80/125/170/215/260.
  • So với phiên bản hiện tại: tăng từ 70/115/160/205/250 lên 80/125/170/215/260
  • So với PBE: tăng từ 75/120/165/210/255 lên 80/125/170/215/260

 Nhảy và Nện (Q)

 • Sát thương tăng từ 75/115/155/195/235 lên 80/120/160/200/240.
  • So với phiên bản hiện tại: tăng từ 70/110/150/190/230 lên 80/120/160/200/240
  • So với PBE: tăng từ 75/115/155/195/235 lên 80/120/160/200/240

  Phóng Rìu (Q)

 • Sát thương tăng từ 75/120/165/210/255 lên 80/125/170/215/260.
  • So với phiên bản hiện tại: tăng từ 70/115/160/205/250 lên 80/125/170/215/260
  • So với PBE: tăng từ 75/120/165/210/255 lên 80/125/170/215/260

  Búa Chấn Động (Q)

 • Sát thương tăng từ 35/55/75/95/115 lên 40/60/80/100/120.

  Xung Phong (E)

 • Sát thương tăng từ 50/70/90/110/130 lên 55/75/95/115/135.

  Sứ Giả Phán Quyết (R)

 • Sát thương tăng từ 200/300/400 lên 210/310/410.

  Trồi Lên (W)

 • Sát thương tăng từ 50/65/80/95/110 lên 55/70/85/100/115.

  Tốc Hành Hư Không (R)

 • Sát thương tăng từ 100/250/400 lên 115/265/415.

  Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn (W)

 • Sát thương mỗi đòn đánh hoàn trả từ 10/20/30/40/50 về lại 5/15/25/35/45.
  • Tổng sát thương hoàn trả từ 20/40/60/80/100 về lại 10/30/50/70/90
 • Sát thương cường hóa hoàn trả từ 30/60/90/120/150 về lại 15/45/75/105/135.

  Cắt và Xắt (E) 

 • Sát thương tăng từ 35/65/95/125/155 lên 40/70/100/130/160.
  • So với phiên bản hiện tại: tăng từ 30/60/90/120/150 lên 40/70/100/130/160
  • So với PBE: tăng từ 35/65/95/125/155 lên 40/70/100/130/160
 • Sát thương cường hóa tăng từ 45/90/135/180/225 lên 55/100/145/190/235.

 Ngộ Không

  Cân Đẩu Vân (E)

 • Sát thương tăng từ 60/105/150/150/195/240 lên 65/110/155/200/245.

  Liên Hoàn Tam Kích (Q)

 • Sát thương tăng từ 15/20/25/30/35 lên 20/25/30/35/40.

  Bán Nguyệt Thương (R)

 • Sát thương tăng từ 75/175/275 lên 80/180/280.

Dòng trang bị   Đồng Xu Cổ Đại

 • Nội tại DUY NHẤT – Ưu Đãi:
  • Năng lượng mất đi hoàn hồi phục lại khi nhặt được đồng xu giảm từ 10% xuống 6%
  • Năng lượng tối thiểu hồi phục lại giảm từ 15 xuống 10

  Lưỡi Gươm Đoạt Thuật

 • SMPT cộng thêm tăng từ 5 lên 10.

2/ SPLASH ART MỚI

Dòng trang phục Siêu Nhân Thiên Hà đã được cập nhật ảnh nền.

Annie Siêu Nhân Thiên Hà

Elise Siêu Nhân Thiên Hà

Gnar Siêu Nhân Thiên Hà

Nidalee Siêu Nhân Thiên Hà

3/ KHÁC

Biểu tượng anh hùng mới

  

 

Chỉnh sửa trang phục

Evelynn Dạ Vũ đã được cập nhật chút ít, thay đổi độ dài của mái tóc.

Gnar_G