Theo UBND tỉnh Long An, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm giảm 15% trên tổng số hộ nghèo đa chiều. Trên địa bàn tỉnh, 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo, cận nhèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển có nhu cầu được hỗ trợ, nâng cao năng lực, sản xuất nông lâm ngư nghiệp; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở… nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết, trong năm 2023, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Đó là thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo hiện hành như chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách dạy nghề, hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, hỗ trợ tiền điện, chính sách trợ giúp pháp lý.

long an.jpeg
Tỉnh Long An đặt mục tiêu hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm giảm nghèo đa chiều.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ các hộ nghèo không còn khả năng lao động từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, huy động tối đa nguồn lực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu về giảm nghèo đã đề ra. Triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"…

Giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Long An đã triển khai, thực hiện 6/7 dự án, gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình.

Còn dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo không triển khai do tỉnh không có huyện nghèo, việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện lồng ghép trong nhiều chương trình an sinh xã hội.

Khánh Vy