Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Cập nhập tin tức Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

Sau một thời gian bị bãi bỏ, đến nay Bộ Xây dựng lại muốn tiếp tục đưa đề xuất kinh doanh bất động sản phải qua sàn vào trong Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi).