Thời gian qua, quán triệt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu hết sức chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện công tác này và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu được nâng lên rõ rệt; công tác bảo đảm huấn luyện đầy đủ, kịp thời, chu đáo; xây dựng kế hoạch huấn luyện, đào tạo có nhiều sáng tạo, đi vào chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng và được điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy, trực tiếp là cơ quan tham mưu - quản lý huấn luyện các cấp từng bước được đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đạt hiệu quả thiết thực; trình độ, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp có bước chuyển biến, tiến bộ tích cực. Hằng năm, Quân khu đều tổ chức huấn luyện hết các đối tượng, đủ 100% nội dung, thời gian theo kế hoạch, chương trình đã xác định. Kết quả huấn luyện, diễn tập đạt được khá toàn diện, đồng đều, ổn định vững chắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua các đợt kiểm tra của Bộ, Quân khu luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh - chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trên địa bàn phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị huấn luyện của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa thực sự hiệu quả. Chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã của một số đơn vị, địa phương có mặt còn hạn chế, v.v. Những hạn chế đó đã ảnh hưởng một phần đến kết quả huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, trọng tâm là Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu tích cực tháo gỡ khó khăn, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bằng một số nội dung, giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đây vừa là yêu cầu, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc nhằm giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của chỉ huy đối với nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, bảo đảm cho nhiệm vụ này đúng hướng và đạt hiệu quả cao. Theo đó, một mặt, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện cho cấp ủy các cấp, chú trọng năng lực lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, làm tốt việc kiểm tra, đánh giá kết quả và công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; trong đó, trọng tâm đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng khâu ra nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy, chi bộ quân sự cơ sở xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chú trọng phân định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp theo cương vị đảm nhiệm đối với nhiệm vụ này. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong cả đơn vị chủ lực, địa phương, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu đạt 43% trở lên, trên 60% chi bộ đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có chi ủy, trung đội có tổ đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm cho đội ngũ này có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mặt khác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức, như: Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Hội đồng quân nhân trong công tác huấn luyện. Kiên quyết khắc phục biểu hiện chủ quan, lãnh đạo không chặt chẽ, khoán trắng cho cấp dưới hoặc bớt xén nội dung, chương trình,… tạo chuyển biến mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện. Quán triệt, thực hiện quan điểm, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu công tác huấn luyện chiến đấu được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, thực hiện đầy đủ quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp và phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, nhất là trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử rộng khắp. Hằng năm, bám sát Chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Tổng Tham mưu trưởng và những vấn đề do thực tiễn đặt ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ) bảo đảm yêu cầu huấn luyện toàn diện, nhưng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là huấn luyện bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị chiến đấu mới; giỏi tác chiến độc lập bằng vũ khí có trong biên chế cũng như được tăng cường binh khí kỹ thuật hiện đại, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, v.v. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tổ chức huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện cơ bản, tập trung theo chương trình với huấn luyện tại chức, bù, vét. Chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh huấn luyện điểm, làm cơ sở rút kinh nghiệm, chỉ đạo nhân rộng ra toàn Quân khu. Tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là năng lực thực hành huấn luyện kết hợp với quản lý, rèn luyện bộ đội chấp hành kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong huấn luyện chiến sĩ mới và huấn luyện phân đội, Quân khu chỉ đạo các đơn vị huấn luyện theo phương pháp trực quan, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với truyền thụ kinh nghiệm, truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu và phương án tác chiến, phương án phòng, chống cháy nổ, cháy rừng của các đơn vị, lực lượng. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật; phối hợp với địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, kết hợp xử lý các tình huống địch tiến công hỏa lực, đổ bộ đường không, bạo loạn lật đổ, v.v. Năm 2017, lực lượng vũ trang Quân khu tham gia diễn tập DT-17 do Bộ tổ chức, bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên đánh giá cao. Thông qua diễn tập, trình độ tổ chức chỉ huy tác chiến của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt, khả năng hiệp đồng chiến đấu của phân đội, các thành phần trong khu vực phòng thủ các cấp của Quân khu bảo đảm chặt chẽ, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

Ba là, đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm huấn luyện. Để đạt được kết quả huấn luyện theo mục tiêu Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 703 của Đảng ủy Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, đúng quy trình, thông qua mệnh lệnh và kế hoạch huấn luyện từng năm. Các cơ quan chức năng của Quân khu, trực tiếp là phòng Quân huấn - Nhà trường, phòng Tác chiến cần tăng cường nghiên cứu đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập theo hướng bảo đảm “tập trung thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Chỉ đạo các đơn vị kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan tham mưu, tác huấn, nhất là cấp trung đoàn, sư đoàn (ban chỉ huy quân sự huyện, bộ chỉ huy quân sự tỉnh) trong công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong đó, chú trọng tham mưu cho chỉ huy các cấp chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu bằng mệnh lệnh, chỉ thị; quản lý bằng điều lệ, quy chế, quy định và điều hành bằng kế hoạch thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan tham mưu, tác huấn các cấp. Thực hiện phương châm “chỉ đạo cụ thể, sâu sát, tỉ mỉ; quản lý chặt chẽ, khoa học; điều hành linh hoạt, nhịp nhàng”. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý, điều hành và thực hành huấn luyện, diễn tập; đổi mới hình thức, biện pháp kiểm tra theo hướng thực hiện kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước, kiểm tra phân đội sau. Tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện chiến đấu, nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện chiến đấu của các đơn vị, trên cơ sở đó khắc phục hạn chế, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho toàn lực lượng vũ trang Quân khu. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị tích cực đổi mới công tác bảo đảm, quản lý hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo hướng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, ưu tiên đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ quan trọng; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm nguồn tài chính với nguồn vật chất, xăng dầu, trang bị, phương tiện, v.v. Nhờ đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm huấn luyện chiến đấu mà trong các đợt hội thi, hội thao do Bộ tổ chức, Quân khu đều đạt giải cao; điển hình là năm 2017, Quân khu đạt giải Nhì tại Hội thao thể dục thể thao toàn quân.

Thấu triệt quan điểm của Đảng, thực hiện hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng TRẦN HỒNG MINH, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu

Theo Tạp chí QPTD