Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52 quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

{keywords}
Theo lộ trình mới, các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc phải kê đơn thuốc điện tử trước ngày 30/6/2023 (Ảnh minh họa: medinet.gov.vn)

Thông tư mới của Bộ Y tế quy định rõ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình cụ thể là: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

Theo quy định cũ, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo lộ trình: Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên, hoàn thành trước ngày 30/06/2022; với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác, hoàn thành trước ngày 1/12/2022.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng có điều chỉnh quy định “Kê đơn thuốc của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ứng dụng CNTT” tại Thông tư 52 thành “Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử”.

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư 27 ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Ngoài ra, tại Thông tư 04, Bộ Y tế cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 52 năm 2017 và Thông tư 18/2018 bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại phụ lục ban hành kèm Thông tư mới.

Thông tư 04 của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30/6/2023.

Vân Anh

Bệnh viện hạng 3 trở lên áp dụng đơn thuốc điện tử trước ngày 30/6/2022

Bệnh viện hạng 3 trở lên áp dụng đơn thuốc điện tử trước ngày 30/6/2022

Theo lộ trình mới được Bộ Y tế đưa ra, thời điểm các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện kê đơn thuốc điện tử là trước ngày 30/6/2022 với các bệnh viện hạng 3 trở lên và trước ngày 1/12/2022 với các cơ sở khám, chữa bệnh khác.