màn hùng biện của Gia Cát Lượng

Cập nhập tin tức màn hùng biện của Gia Cát Lượng

"Khổng Minh khẩu chiến quần hùng" - Màn hùng biện thiên tài của Gia Cát Lượng

(GameSao.vn) - Với tầm quan trọng của sự kiện này, đây được coi là tiền đề cho đại chiến Xích Bích, trận chiến đánh dấu cho sự ra đời của Tam Quốc với thế chân vạc Ngụy - Thục - Ngô.