Mauro F.Guillén

Cập nhập tin tức Mauro F.Guillén

2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai

Mauro F.Guillén - tác giả cuốn "2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai" - cung cấp những dự đoán rất cụ thể về cuộc sống con người trong thập niên tới.

Sách 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai

Quyển sách 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai của tác giả Mauro F. Guillén là bản phân tích sâu rộng về xã hội loài người trong thập niên tới.