Mỗi cán bộ kiểm tra thực sự là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng

Bài phát biểu của ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021, ngày 4/1/2022.

Thư­a đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo Vụ Địa phương 3, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thư­a toàn thể hội nghị!

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2022; hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đây là hội nghị rất quan trọng để cùng nhìn lại kết quả công tác kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ tỉnh sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những việc làm chưa tốt và trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp để sắp tới làm tốt hơn nữa công tác này.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị và qua các đồng chí gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Ngành Kiểm tra trong toàn Đảng bộ tỉnh những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí!

Tại Hội nghị quan trọng này, chúng ta đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị rất tâm huyết, trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn, nhất là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Trung Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng với Hội nghị. Tôi đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại Hội nghị. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét và khẩn trương tham mưu tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Sau đây, tôi xin phát biểu một số ý kiến có tính chất nhấn mạnh và trao đổi thêm một số vấn đề.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể hội nghị!

Năm 2021 vừa khép lại với những biến động, thách thức lớn chưa từng có trong nhiều năm qua, để lại những dấu ấn quan trọng về những nỗ lực lớn lao và những kết quả rất đáng khích lệ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Trong muôn vàn khó khăn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; chúng ta đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tiếp tục giữ vững những thành quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, chúng ta triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, năm tiến hành Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định về những điều đảng viên không được làm được quan tâm. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được nâng lên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề phức tạp dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trong năm qua, các cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung cao cho công tác kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, răn đe, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp với các ban, ngành chức năng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ hơn. Sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp và cơ quan giúp việc được quan tâm củng cố, kiện toàn; công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Những kết quả nêu trên, vừa góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát; nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn các đồng chí về những đóng góp rất quan trọng vào thành tích chung của tỉnh trong năm 2021 vừa qua.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, chúng ta cũng phải nhận thấy rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế đó là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn hạn chế. Một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra xác định nội dung kiểm tra, giám sát chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa đi vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm; thiếu chủ động trong việc nắm tình hình và phát hiện, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; có khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kéo dài. Chất lượng và hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn thấp, tác dụng răn đe còn hạn chế; kiểm tra, giám sát đối với cấp uỷ viên cùng cấp, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt chưa mạnh mẽ. Hoạt động giám sát chưa rõ nét. Việc giải quyết tố cáo ở một số nơi chưa triệt để, còn kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Sự phối hợp công tác giữa uỷ ban kiểm tra với các cơ quan có liên quan có lúc, có việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên…

Việc khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng, góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thưa các đồng chí, Thư­a toàn thể hội nghị!

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, vị trí, vai trò, uy tín của Ủy ban kiểm tra các cấp đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm của các đồng chí đã được mở rộng. Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Đó là cơ sở, tiền đề quan trọng để các đồng chí ra quân mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022; bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo, tôi đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; trong đó, kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Vì vậy, cần phải tổ chức thật tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế và hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trọng tâm là Quy định số 22-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Thứ hai, bám sát các quy định của Trung ương và quy định của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp trên, các cấp ủy đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện.

Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xuất phát từ tình hình tại địa phương, đơn vị; các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra tập trung đổi mới xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, trước hết là năm 2022 và tổ chức thực hiện có nền nếp, hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các nghị quyết, chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các đề án của Tỉnh ủy và của cấp ủy cùng cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về quy hoạch và quản lý quy hoạch, về quản lý và sử dụng đất đai, về đầu tư, về tài chính, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng,... Đối với đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc; việc xây dựng kế hoạch và khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra khi tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm,... Quá trình tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, không được khoán trắng cho Ủy ban kiểm tra các cấp; Ban Thường vụ cấp ủy, trực tiếp là các đồng chí Thường trực cấp ủy phải phụ trách các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tham gia có một số đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy và lãnh đạo một số ngành, đơn vị liên quan.

Thứ ba, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp phải xác định kiểm tra, giám sát là phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng; vì vậy phải tích cực, chủ động đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các quy định liên quan, bảo đảm kiểm tra có “trọng tâm, trọng điểm”, giám sát phải “mở rộng” và công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành “thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ”, trong đó lấy “cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn” là chính. Bên cạnh việc làm tốt công tác kiểm tra, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, coi đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm.

Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thi hành kỷ luật bảo đảm công tâm, khách quan, đúng khuyết điểm và người có khuyết điểm nhận thức được để khắc phục, sửa chữa; xem xét, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện việc tiếp đảng viên và công dân theo quy định…

Thứ tư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, mà trước hết là người đứng đầu cấp uỷ đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải tổ chức thực hiện thật tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kết quả xử lý sau khi thi hành kỷ luật; tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước trên tinh thần chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đối với cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp dưới, tránh tình trạng "nhẹ trên, nặng dưới" hoặc bao che sai phạm của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thông qua kiểm tra, giám sát chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ để nhân rộng, lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thứ năm, để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng quyết định là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Các cấp ủy cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới hết sức nặng nề. Cán bộ kiểm tra luôn phải đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực của đồng chí, đồng đội và cả những người thân; luôn phải đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Đó là thách thức không nhỏ; nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đặt trọn niềm tin vào các đồng chí. Tin tưởng rằng, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp làm việc khoa học, công tâm, khách quan, trên cơ sở nắm chắc Điều lệ Đảng và các quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mỗi cán bộ kiểm tra sẽ luôn gương mẫu trong cuộc sống và trong công tác, thực sự là người lính xung kích trên mặt trận đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với tỉnh Thanh Hóa; mong rằng, thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều thành tích mới.

Với trách nhiệm, tình cảm của mình, một lần nữa, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng toàn thể các đại biểu về dự hội nghị bước sang năm mới 2022 và đón Xuân Nhâm Dần mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

tin nổi bật

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Hà Nội, ngày 3/10/2022.

Thanh niên hướng đến phương châm: Không tự ti - Giảm tự tôn - Luôn tự tin và Biết tự hào

VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 ngày 2/10.

Phát triển nông nghiệp sinh thái, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị

Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp sinh thái đã được triển khai, đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, còn manh mún, chưa có sự liên kết hình thành các chuỗi giá trị, thiếu các tổ, nhóm nông dân, hợp tác xã nông nghiệp sinh thái.

Đổi mới, sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên từ Quảng Nam

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch nước: Người cao tuổi là rường cột của gia đình và cộng đồng

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.