Theo báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” giai đoạn 2011 – 2021 của tỉnh Gia Lai, qua 10 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã tác động mạnh mẽ đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã từng bước đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất mở rộng, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu..., góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân;

Nhiều hộ dân, trong đó có các hộ đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình, trở thành các hộ khá, giàu; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, hiện đại, sạch đẹp hơn.

{keywords}
Làng Chiêng ở thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai 

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động đã được hình thành và nhân rộng, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng dân cư. Đã duy trì 400 mô hình phát huy hiệu quả và đã tiến hành nhân rộng 398 mô hình với gần 18.300 hộ đồng bào DTTS tham gia thực hiện.

Cuộc vận động đã phát huy được vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị số 12, ngày 13 tháng 02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Thông qua thực hiện Cuộc vận động lồng ghép thực hiện với các chương trình, dự án, các phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ đã giúp đỡ hơn 29.500 hộ nghèo đồng bào DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Cuộc vận động đã góp phần quan trọng, thiết thực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 97 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Phạm Bằng
Ảnh: Vũ Lan Anh

Ảnh 360 - Dân tộc Gia Rai