Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi cần tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm cơ sở để từ năm 2030 xây dựng hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt. Nhận thức rõ điều đó, trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm gần đây, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và đạt được kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Nổi bật là, Quân đội đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ, nhất là trên Biển Đông. Duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; phối hợp với lực lượng liên quan bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trọng tâm là các hội nghị năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN (2020), Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đột phá điều chỉnh lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong điều kiện dịch Covid-19; tham gia hội thao quân sự quốc tế đạt thành tích cao. Công tác nghiên cứu, phát triển khoa học - nghệ thuật quân sự, kỹ thuật quân sự,... được chú trọng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện, môi trường chiến tranh hiện đại. Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,... tiếp tục khẳng định bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ, việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội có nội dung, có mặt còn hạn chế. Công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất có nội dung chưa kịp thời, tác chiến không gian mạng hiệu quả chưa cao; phương pháp quản lý tư tưởng, kỷ luật bộ đội ở một số đơn vị cơ sở chưa phù hợp, vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng còn xảy ra. Chất lượng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới; huấn luyện theo nhiệm vụ, tình huống an ninh phi truyền thống có mặt còn hạn chế, v.v.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021. Ảnh qdnd.vn

Thời gian tới, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo diễn ra căng thẳng, quyết liệt hơn, nhất là trên Biển Đông. Kinh tế toàn cầu lâm vào tình trạng suy giảm nghiêm trọng và có thể kéo dài do tác động của đại dịch Covid-19; các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Các nước trong khu vực sử dụng nhiều biện pháp cứng rắn để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội; một số địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới, trên biển tiềm ẩn phức tạp mới, v.v. Trước tình hình đó, toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

1. Tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trung thành tuyệt đối với

Tổ quốc

, với Đảng, Nhà nước

và Nhân dân.

Để tăng cường bản chất cách mạng, củng cố niềm tin, giữ vững mục tiêu chiến đấu, phương hướng chính trị của Quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo, định hướng tư tưởng bộ đội trong tình hình mới, nhất là nghiên cứu, quán triệt sâu sắc bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đồng thời, nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, miễn dịch trước âm mưu, thủ đoạn kích động, chống phá của các thế lực thù địch; có ý chí quyết tâm cao; đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, khắc phục khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động, nhạy bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; giữ vững nguyên tắc về xây dựng Đảng, đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; coi trọng việc tiếp tục cụ thể hóa chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong Quân đội gắn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia giúp dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19. Chú trọng củng cố tinh thần bộ đội, tránh tư tưởng bi quan, sợ dịch bệnh, giảm sút ý chí, niềm tin, ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong trạng thái bình thường mới.

2.

Chủ động nắm, đánh giá đúng, dự báo sớm tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ

. Trước yêu cầu đòi hỏi cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia cả trên bộ, trên không, trên biển và không gian mạng, các cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược (Viện Chiến lược Quốc phòng, Cục Tác chiến, Cục Đối ngoại, Tổng Cục 2, Bộ Tư lệnh 86,...) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị (Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, các quân khu, binh chủng), các học viện, nhà trường và lực lượng Công an tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, cung cấp những luận điểm cơ bản để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đối sách tổng thể, cơ bản, lâu dài về đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, quốc phòng,... nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, hóa giải các nguy cơ chiến tranh, xung đột, không để bị động, bất ngờ, thực hiện bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Cùng với đó, cần kết hợp sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 347-NQ/QUTW, ngày 23/5/2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược quốc phòng với đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chiến lược đã ban hành, trọng tâm là Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng,... phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, tập trung trên hướng biển, đảo và các địa bàn trọng điểm, bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển. Chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm cứu nạn,... tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

3.

Đẩy mạnh các giải pháp tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Tập trung rà soát, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tổ chức Quân đội đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; xây dựng và ban hành biểu tổ chức biên chế mới; thông tư, quyết định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn quân. Nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại; hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định hệ thống nhóm chức vụ cơ bản của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảm bảo quản lý, bố trí, sử dụng quân số chặt chẽ, đúng quy định; chú trọng bảo đảm quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đạt từ 95% trở lên, các đơn vị bộ binh đủ quân đạt 100%. Nâng cao chất lượng tuyển quân; tổ chức tuyển dụng, chiêu sinh đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; giải quyết nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc và thực hiện các chế độ chính sách cho các đối tượng chặt chẽ, đúng quy định. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, tổ chức hợp lý, chất lượng cao, sẵn sàng huy động khi có tình huống. Ưu tiên nguồn lực mọi mặt bảo đảm đồng bộ cho các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

4.

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Đổi mới toàn diện nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập cho các đối tượng, bảo đảm sát thực tế chiến đấu; chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại và huấn luyện đối phó với các tình huống an ninh phi truyền thống. Thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ công tác tham mưu huấn luyện - chiến đấu, vận dụng hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”; tổ chức kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn bộ binh, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố; chỉ đạo huấn luyện các đội tuyển tham gia hội thao quân sự quốc tế năm 2021 đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng cai nội dung cứu hộ - cứu nạn, bắn tỉa trong khuôn khổ ArmyGames do Liên bang Nga tổ chức tại nước ta. Chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập với nhiều quy mô, hình thức, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, trọng tâm là các đơn vị chủ lực.

Các học viện, nhà trường Quân đội tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học; gắn nhà trường với đơn vị theo chủ trương: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội, đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo giai đoạn 2021 - 2030”, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần đột phá xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao trình độ thực hiện nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh phong trào thi đua: “Cán bộ mẫu mực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, chế độ công tác”, “mọi quân nhân gương mẫu chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn”, tạo sự ổn định vững chắc về kỷ luật, chuyển biến rõ nét về xây dựng chính quy và chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy các cấp.

5.

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự; bảo đảm đầy đủ

mọi mặt sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống

.

Để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới, các cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, học viện, nhà trường tiếp tục nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam cả chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đối tượng, môi trường, không gian tác chiến; tổ chức lực lượng; biên chế vũ khí, trang bị, phương tiện chiến đấu của từng lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân ở từng khu vực, địa bàn, phạm vi cả nước, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi có chiến tranh. Tập trung nghiên cứu, phát triển, làm sâu sắc thêm lý luận các loại hình tác chiến chiến lược mới: Tác chiến tiến công tổng hợp, tác chiến không gian mạng, v.v. Đồng thời, nghiên cứu cách đánh, phương pháp tác chiến của lực lượng mới thành lập, phương thức tác chiến hiện đại của Hải quân, Phòng không - Không quân; nghệ thuật phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong tác chiến phòng thủ quân khu, tác chiến phòng thủ chiến lược, gắn với cụ thể hóa các chiến lược: quốc phòng, quân sự, bảo vệ biên giới quốc gia,... các đề án bảo đảm các mặt tác chiến mới, như: thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, cơ yếu, v.v.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 01/8/2017 của Bộ Chính trị về bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội; xây dựng, hoàn chỉnh chiến lược, quy hoạch vũ khí, trang bị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, chất lượng vũ khí, trang bị cho các nhiệm vụ; triển khai chặt chẽ, hiệu quả các dự án, đề án sữa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 trong toàn quân. Xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, đổi mới phương thức mua sắm vũ khí, trang bị bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời, vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Tích cực tham gia cùng các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, coi đó là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”; kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, phấn đấu quân số khỏe đạt 98,5% trở lên. Phối hợp với Bộ Y tế triển khai Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng vaccine nanocovax. Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số đề án về công tác hậu cần; quy hoạch xây dựng hệ thống kho hậu cần chiến lược; rà soát kế hoạch xây dựng nhà công vụ,... bảo đảm đời sống bộ đội.

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ươngTổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt NamThứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo m.tapchiqptd.vn