Đảm bảo kinh phí chi cho phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số

Ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tầm nhìn đến năm 2030 của Chương trình là ngành TN&MT quản lý, điều hành cơ bản trên phương thức, quy trình, mô hình của công nghệ số và kết quả phân tích, xử lý dữ liệu số; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, tạo thế chủ động, hiệu lực trong: quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Chương trình đề ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được trong chuyển đổi số TN&MT cho giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 theo 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, về Chính phủ số, đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức 4, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, mang lại sự thuận tiện cho người dùng. 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Duy trì 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê của Bộ TN&MT được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ TN&MT còn đặt mục tiêu vào năm 2025, 80% cơ sở dữ liệu về TN&MT được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big Data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó, cơ bản hoàn thành các cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, vận hành Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

{keywords}
Bộ TN&MT đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, giám sát, dự báo, cảnh báo về TN&MT hoàn toàn trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu lớn bằng công nghệ AI. (Ảnh minh họa: Internet)

Cũng đến năm 2025, sẽ có từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp...

Đáng chú ý, Bộ TN&MT dự kiến giai đoạn đến năm 2025 tỷ lệ kinh phí chi cho phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, duy trì vận hành các hệ thống công nghệ số chiếm từ 1,5 - 2% tổng ngân sách sự nghiệp và đầu tư phát triển. Tỷ lệ này sẽ được nâng lên chiếm từ 2 - 3% tổng ngân sách nhà nước trong giai đoạn đến năm 2030.

Cung cấp dịch vụ dữ liệu về TN&MT cho phát triển kinh tế số, nội dung số

Về kinh tế số, Bộ TN&MT đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về thu nhận, tạo lập, quản lý tài nguyên số về TN&MT, cho phát triển kinh tế số. Đồng thời, cung cấp và triển khai dịch vụ dữ liệu, thông tin về TN&MT cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số. Góp phần để tỷ trọng kinh tế số chiếm 20% GDP, năng suất lao động hàng năm tăng 7%.

Đến năm 2030, sẽ có cơ chế tài chính xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu, thông tin về TN&MT; huy động các tổ chức, cá nhân và cộng đồng hoạt động xây dựng, cung cấp dữ liệu số, cung cấp dịch vụ số... về TN&MT. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ dịch vụ dữ liệu, thông tin về TN&MT cho phát triển kinh tế số, dịch vụ nội dung số. Góp phần để tỷ trọng kinh tế số chiếm 30% GDP, năng suất lao động hàng năm tăng 8%.

Đối với phát triển xã hội số, mục tiêu đến năm 2025 là tuyên truyền, truyền thông số nâng cao nhận thức cộng đồng về chuyển đổi số TN&MT. Sử dụng phương thức, công nghệ số nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng tương tác, phục vụ minh bạch hóa, đảm bảo trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước làm hài lòng người dân, doanh nghiệp, tạo thói quen sử dụng dịch vụ số, góp phần phát triển xã hội số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình, Bộ TN&MT đã đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm giải pháp.

Cụ thể, bên cạnh các nhóm nhiệm vụ về kiến tạo, cải cách thể chế đáp ứng cho chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số; phát triển hạ tầng dữ liệu; xây dựng nền tảng số; bảo đảm an toàn thông tin... Bộ TN&MT cũng nêu rõ các nhiệm vụ ưu tiên trong chuyển đổi số TN&MT.

Theo đó, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phục vụ triển khai Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số ngành TN&MT là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, sẽ được tập trung ưu tiên triển khai.

Các nhiệm vụ ưu tiên khác còn có: xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển những dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn lĩnh vực TN&MT nhằm quản lý toàn diện, hiệu quả; xây dựng và triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số về TN&MT đến năm 2030; triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, quản lý chất thải, nguồn thải, cảnh báo sớm thiên tai...

M.T

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số

Chính phủ vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.