Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghệ An đã dành được nhiều kết quả tích cực trong đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, đến nay ở Nghệ An tất cả 22 sở, ban, ngành, 21 huyện, thành phố, thị xã; 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã xây dựng xong đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.

Việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 ở Nghệ An bước đầu đã đạt được một số chỉ tiêu quan trọng; cụ thể đến nay toàn tỉnh đã giảm 58 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 2.018 tổ chức bên trong, giảm 147 cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp.

Nghệ An đã giảm được 6.989 biên chế so 2015 (đạt 10,3%); trong đó công chức giảm 263 người (khối Đảng, đoàn thể giảm 88 người, khối nhà nước giảm 175 người), viên chức giảm 6.726 người; có 4.396 biên chế chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên của 22 đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Nghệ An cũng xac định mục tiêu tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn, nghiệp vụ lên 60% đối với công chức, 65% đối với viên chức; đồng thời đảm bảo không tăng đầu mối, các tổ chức trung gian trực thuộc.

b1-nghe-an-bien-che-don-vi-tu-chu-tai-chinh.jpg

Đến nay Nghệ An đã giảm được 6.989 biên chế so 2015 (đạt 10,3%), có 4.396 biên chế chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên của 22 đơn vị tự chủ chi thường xuyên (ảnh minh họa, nguồn: Báo Nghệ An).

Trong chủ trương Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các chỉ tiêu cụ thể cũng được đặt ra.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.