Thưa quý vị, các bạn, thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về kế hoạch thanh tra năm 2020 trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, của giám đốc sở và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong đó tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng.

Bên cạnh đó sẽ thanh tra công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách; việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011- 2017.