nghị quyết 36a

Cập nhập tin tức nghị quyết 36a

"Ưu tiên những dịch vụ dân cần để cung cấp trực tuyến cấp độ 3,4"

Những dịch vụ công trực tuyến được lựa chọn để cung cấp ở mức độ 3 trong năm 2016 theo Nghị quyết 36a phải là những dịch vụ mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

2016: Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến

Người dân có thể sử dụng các dịch vụ công ích điện tử, chỉ cần điền và gửi trực tiếp các văn bản đề nghị đến các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.