Nghị quyết 68 đưa ra gói hỗ trợ lần thứ 2 dành cho người lao động và người sử dụng lao động. Gói hỗ trợ gồm 12 nhóm chính sách với tổng mức hỗ trợ 26.000 tỷ đồng với thủ tục giảm 2/3 so với gói hỗ trợ lần trước. 

Theo đó, giáo viên, hướng dẫn viên, nghệ sỹ, công nhân,... thất nghiệp, gặp khó khăn do dịch sẽ được hỗ trợ với nhiều mức khác nhau tùy theo đối tượng.

Mời xem toàn văn Nghị quyết 68 về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho người lao động gặp khó khăn.